Azerbaijan Archaeology
Khazar University Press publishes Azerbaijan Archaeology in a series similar to the Journal of Azerbaijani Studies.